Uszczegółowienie regulaminu OTWP dla województwa zachodniopomorskiego na 2017 rok

Uszczegółowienie regulaminu OTWP

„Młodzież zapobiega pożarom”-eliminacje wojewódzkie

województwa zachodniopomorskiego   

1.W eliminacjach wojewódzkich OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” biorą udział zwycięzcy eliminacji powiatowych

2.Uczestnik eliminacji wojewódzkich ma obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej. Weryfikacja będzie miała miejsce przed rozpoczęciem testu pisemnego.

3.Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części:

a)testu pisemnego zawierającego 30 pytań

b)finału ustnego.

4.Test pisemny jest odrębny dla każdej grupy wiekowej. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez zaznaczenie na karcie odpowiedzi           krzyżykiem jednej spośród podanych odpowiedzi. Tylko jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 30. Czas trwania testu pisemnego wynosi 45 minut.

5.Na teście pisemnym dopuszczalne są poprawki; należy wówczas na karcie odpowiedzi zaznaczyć kółkiem wcześniej zaznaczoną odpowiedź którą uczestnik uważa za błędną i ponownie zaznaczyć odpowiedź prawidłową.

6.Do finału ustnego kwalifikuje się po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście pisemnym.

 7.W przypadku, gdy na skutek uzyskania jednakowej liczby punktów nie jest możliwe wskazanie trzech finalistów, Jury turnieju przeprowadza eliminacje dodatkowe, obejmujące tych uczestników, którzy uzyskali najwyższą jednakową liczbę punktów. Eliminacje dodatkowe przeprowadzane są w formie testu pisemnego składającego się z 10 pytań ocenianych wg zasad określonych w pkt. 4. Maksymalnie można zdobyć 10 punktów. Czas dogrywki wynosi 15 minut.

8.Jeśli mimo przeprowadzenia eliminacji dodatkowych nadal nie jest możliwe wskazanie finalistów kwalifikujących się do finału ustnego,        o udziale w finale decyduje czas oddania dogrywkowego testu pisemnego. Wyżej ocenia się szybsze oddanie testu.

9.W finale ustnym każdy z uczestników odpowiada na pięć pytań

z wylosowanego zestawu. Każdy zestaw zawiera po 1 pytaniu    z następujących tematów:

a)taktyka

b)prewencja

c)historia pożarnictwa oraz wiedza o Związku OSP RP

d)sprzęt pożarniczy

e)kwalifikowana pierwsza pomoc.

        Uczestnik ma 5 minut na odpowiedź na 5 pytań .

        Pytania czyta Przewodniczący Jury.

 10. Kolejność odpowiedzi na pytania w części ustnej eliminacjisię następująco: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. W danej grupie wiekowej kolejność odpowiedzi wyznacza ilość punktów zdobytych podczas testu pisemnego. Jako pierwsi odpowiadają uczestnicy, którzy uzyskali najmniejszą ilość punktów, a na końcu uczestnicy   z największą ilością punktów.

11. Jury stanowi 5 sędziów, w tym 1sędzia posiadający wykształceni o profilu ratownictwa medycznego

12. Ilość punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestnikóz odpowiedzi ustnych ogłasza Przewodniczący Jury przez podniesieni tabliczki z punktacją.

        13.Po odpowiedziach ustnych wszystkich uczestników przewodnicząJury podaje prawidłowe odpowiedzi dotyczące eliminacji ustnych.

        14.Decyzje Jury są ostateczne.

 

 

 

                                                      Wojewódzka Komisja ds. Młodzieży

 

 Szczecin, 21.09.2016 rok

Dodatkowe informacje