Eugeniusz Łaput

Druh Eueugeniusz aput1geniusz Łaput, urodził się 10 lutego 1957 r. w Dygowie. Wraz z rodzicami przez 30 lat mieszkał w miejscowości Czernin. Tam za namową ojca, w wieku 18 lat wstąpił w do Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 1978 powierzono mu funkcję kierowcy w tejże OSP. W roku 1983 r. podjął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W służbie był zawsze zdyscyplinowany i zorganizowany. Już od pierwszych dni było widać, że w służbie pożarniczej odnalazł swoje powołanie. Zawsze lojalny ideałom służby, odpowiedzialny, koleżeński i chętny pomagać innym. Z racji pogodnego usposobienia i ciepła, jakim emanował, miał zawsze wielu przyjaciół. Służba w Zawodowej Straży Pożarnej nie przerwała jego przygody z Ochotniczą Strażą Pożarną. Rozumiał bardzo dobrze, na czym polega ochotnicze pożarnictwo i potrafił wiele osób nim zarazić. Był strażakiem z krwi i kości. W swoim życiu nie planował rzeczy wielkich. Umiał się cieszyć nawet malutkimi osiągnięciami i sukcesami. Cieszył się bardzo, nawet wtedy, kiedy załatwił kilka koszulek dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zawsze dumny był z tego, że mógł komuś pomóc.

Zamiłowanie i pasja do pracy społecznej wśród strażaków ochotników, nie przeszkadzała mu być dobrym strażakiem zawodowym, rozwijać się, zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe. Był zawsze dyspozycyjny, chętny do podejmowania działań na rzecz poprawy wyposażenia straży, poprawy warunków służby i wyszkolenia. Obowiązki służbowe wykonywał zawsze profesjonalnie,        z dużym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności.

Był wielokrotnie awansowany i wyróżniany oraz pełnił zaszczytne funkcje w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu kołobrzeskiego i województwa zachodniopomorskiego. W opinii środowiska, na wszystkie awanse i wyróżnienia sobie zasłużył rzetelną pracą, oddaniem i poświęceniem. W OSP był: strażakiem (1975-1977), kierowcą wozu bojowego (1978-1988), Komendantem Gminnym (1988-2006), Wiceprezesem Oddziału Powiatowego (2002-2008), Prezesem Oddziału Powiatowego (2008-2013) i członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Związku (2007-2013). Zaszczyty zawsze przyjmował z dumą i pokorą. Czuł odpowiedzialność, za losy pożarnictwa ochotniczego w powiecie i województwie. Nie załamywał się drobnymi niepowodzeniami. Dążył zawsze do pełnej realizacji postawionych sobie celów. Swoją niezwykłą skuteczność pokazywał przy pracy z młodzieżą. Miał z nią doskonały kontakt. Oddawał się bez reszty organizacji zawodów dla MDP i Turniejów Wiedzy Pożarniczej.

O tym, że jest działaczem nietuzinkowym przekonał wszystkich, pełniąc funkcję Komendanta Gminnego OSP w Dygowie. Za jego kadencji nastąpił znaczny wzrost poziomu gotowości bojowej OSP, szczególnie w okresie kształtowania się samorządów gminnych. Osiągnął to między innymi, poprzez przejęcie i zagospodarowanie mienia pożarniczego po likwidowanych Państwowych Zakładach Gospodarki Rolnej. W tym czasie gmina Dygowo, jako pierwsza w powiecie kołobrzeskim nawiązała współpracę zagraniczną z niemiecką Strażą Pożarną z gminy Amt Ostufer Schweriner See.

W swej ponad 25 - letniej służbie zawodowej i prawie 40-letniej w ochotniczej straży pożarnej, Druh Eugeniusz Łaput wyróżniany był wysokimi odznaczeniami związkowymi
i państwowymi: m. in. Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Niemieckich Strażaków w uznaniu wkładu w przyjaźń Niemieckiej Straży Pożarnej na rzecz współpracy międzynarodowej.

Różnił się od wielu innych strażaków tym, że służbę swą wykonywał z potrzeby serca.
To była jego miłość i pasja. Bezgraniczne oddany wartościom służby i pracy społecznej. Codzienną postawą pokazał jak wspaniale można połączyć służbę zawodową z pracą społeczną w OSP. Swoją niezwykłą pasją do pożarnictwa zaraził niezliczone rzesze ludzi. Nawet w obliczu ciężkiej choroby, która go doświadczyła, sprawił, że w końcu w powiecie kołobrzeskim jest pierwszy tor do ćwiczeń pożarniczych wg. Regulaminu CTiF.

Pozostanie na długo wzorem do naśladowania dla strażaków zawodowych i ochotników.

Odszedł od nas 10 sierpnia 2013 r.

Cześć Jego pamięci.

 

Jerzy Bartnik

 

Edward Czyżniewski

edwardEdward Czyżniewski, syn Feliksa i Marianny, urodził się 2 października 1923 r. w miejscowości Rodzone w gminie Radomin, pow. Rypin.

Pracę zawodowa rozpoczął w 1945 r. w Zarządzie Gminnym w Radominie, następnie pracował w Zarządzie Miejskim w Morągu jako Kierownik Referatu, a w 1949 r. został przeniesiony służbowo na stanowisko Powiatowego Pełnomocnika Rządu ds. podatku gruntowego w Lidzbarku Warmińskim.

W 1951 r. został powołany na stanowisko Kierownika Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim, następnie awansował kolejno na Sekretarza, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim, a potem w Iławie

Przeniesiony służbowo na teren województwa koszalińskiego został w 1956 r. wybrany na funkcję Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie. Od września 1964 r. był Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie.

W 1967 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, a od 1975 r. aż do przejścia na emeryturę w wieku 66 lat z końcem października 1989 r. zajmował stanowisko Dyrektora Wydziału Budżetowo – Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Druh Edward Czyżniewski, sprawując szereg odpowiedzialnych funkcji w administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i lokalnego – zarówno z racji powiązań służbowych, jak też z zamiłowania i pasji – zawsze był blisko spraw bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Do czynnego działania w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych włączył się w 1959 r., zakładając po raz pierwszy mundur strażaka ochotnika jako Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Sławnie, którym pozostał do 1966 r. Po podjęciu pracy w Koszalinie wybrany został na Prezesa Zarządu Powiatowego Zw OSP w Koszalinie.

Przez ponad 30 lat był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koszalinie, w tym przez 4 kadencje członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

Przewodniczył pracom różnych komisji problemowych powołanych przez Zarząd Wojewódzki:
- był Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieżowych i Żeńskich Drużyn Pożarniczych, przyczyniając się do rozwoju ilościowego oraz form prowadzonej działalności drużyn młodzieżowych, harcerskich i kobiecych,

- zainicjował współzawodnictwo jednostek OSP i przez 2 kadencje był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Współzawodnictwa Przy Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP, wspierając urozmaicenie form działalności OSP.

Do 1999 r. sprawował funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Koszalinie, a do 2001 r. członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie.

Przez ponad 43 lata, prawie połowę swojego długiego życia Edward Czyżniewski był aktywnym członkiem i działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako wieloletni pracownik szczebla kierowniczego i dyrektorskiego w urzędach administracji publicznej wspierał działalność strażaków ochotników i zawodowych, pomagając przy organizowaniu zjazdów, konferencji i szkoleń. Starał się zapewniać warunki lokalowe i środki transportowe, zabiegał o pozyskiwanie środków na budowy, remonty i modernizacje strażnic i świetlic jednostek OSP

Za osiągnięcia i zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej Edward Czyżniewski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi – z Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność na rzecz OSP i ich Związku wyróżniony najwyższymi odznaczeniami związkowymi – Złotym Znakiem Związku i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Edward Czyżniewski w 90 roku życia odszedł 20 lutego 2013 r. na wieczną służbę – na zawsze. Na zawsze też pozostanie w naszych wspomnieniach jego osoba i dokonania.

Cześć jego pamięci!


Jan Sachs