IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

dscf1298W minioną sobotę, 22 kwietnia na gościnnej ziemi Polickiej , w salach konferencyjnych hotelu „DOBOSZ” odbył się IV  Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, zgromadzeni delegaci, przedstawiciele do zarządu, członkowie ustępujących władz  z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz zaproszeni goście, spotkali się w celu podsumowania pięcioletniej działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencje. Obrady zjazdu uświetnili swoją obecnością dostojni goście: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, Senator RP Tomasz Grodzki, Członkowie Prezydium Zarządu ZOSP RP Edward Fedko i Stanisław Kopeć, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Jacek Staśkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski, Burmistrz Polic- Władysław Diakun, przedstawiciele Lasów Państwowych z miejscowym gospodarzem lasów, nadleśniczym Antonim Michnowiczem - Nadleśnictwo Trzebież. Zebrani po wprowadzeniu sztandaru Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego i odegraniu hymnu,  uczcili  chwilą  zadumy  pamięć   tych,  którzy nie  tak  dawno  byli  jeszcze  z  nami, lecz odeszli na wieczną służbę. Po uroczystym otwarciu druhowie przystąpili do obrad zjazdu wybierając przewodniczącego zjazdu dh. Stanisława Kopcia oraz sekretarza zjazdu dh. Krzysztofa Palucha.

Decyzją delegatów w prezydium zjazdu zasiedli również druhowie: Waldemar Pawlak, , Stanisław Dycha, Jan Sachs, Marian Skonieczny, st.bryg. Jacek Staśkiewicz.Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad delegaci wybrali komisje zjazdowe w następujących składach: Komisja mandatowa ;  Jan Lenart, Marian Siwiela, Marcin Borecki Komisja Wyborcza : Ewa Gąsiorowska- Nawój, Grzegorz Natywa, Henryk jakubowski, Komisja skrutacyjna : Anna Walińska, Stanisław Szymanek, Mariusz Biernat Komisja uchwał i wniosków : Dariusz Filipiak, Grzegorz Sajkowski, Jarosław Kaleta.  

Komisje po wyborze przystąpiły do pracy, a na sali obrad nastąpiła kolejna doniosła chwila, odznaczenia zasłużonych druhen i druhów.

Złotym Znakiem Związku Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował druhów:

Adama Czernikiewicza, Eugeniusza Wawrzołę


dscf1319
dscf1328

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował:

Arkadiusza Raniowskiego, Ryszarda Bieńka , Mieczysława Kostkę.dscf1346

Zasłużonym działaczom wręczono również okolicznościowe statuetki. Tą formą wyróżnienia uhonorowano 74 druhów.        


 Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisław Dycha dokonał oceny pięcioletniej działalności Związku OSP RP  na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dokonując podsumowania minionej kadencji Prezes stwierdził min., że tak jak dawniej tak i dzisiaj strażacy wierni swojej tradycji niosą pomoc i ratunek tam, gdzie jest on potrzebny. I z dumą możemy spojrzeć na dorobek każdej ochotniczej straży pożarnej i na każdego strażaka. W miarę swoich możliwości w rozwiązywaniu codziennych kłopotów strażaków ochotników wspiera zarząd wojewódzki, który zabiega o pomoc i wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i każdego z nas. Gromadzi przyjaciół, którym bliskie są sprawy będące w centrum zainteresowania naszej organizacji.Nasze osiągnięcia byłyby mniejsze, gdyby zabrakło bliskiej współpracy z władzami samorządowymi województwa, powiatów, miast i gmin oraz instytucjami i organizacjami, którym bliskie są nasze ideały.Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną to podstawa naszego przygotowania do działań ratowniczych. Wspólne działania gwarantują społeczeństwu bezpieczeństwo. Podsumowując kończącą się kadencję Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, podziękował tym wszystkim, którzy w naszych szeregach służyli społeczeństwu i tym, którzy ich w tej służbie wspomagali. Szczególne słowa uznania skierował do członkom ustępującego Zarządu, parlamentarzystom, władzom samorządowym, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariuszom pożarnictwa, kierującym różnymi jednostkami, stowarzyszeniami, złożył szczere podziękowanie za wspieranie i współpracę z naszym Związkiem. Wszystkim Druhnom i Druhom podziękował za bezinteresowną i wzorową postawę. Obszerne sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2012-2017, które stanowi jednocześnie kompedium wiedzy o Ochotniczych Strażach Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego  uczestnicy zjazdu otrzymali w materiałach zjazdowych, jednocześnie dostępne jest ono na stronie internetowej.

Sprawozdanie z prac z minionego 5-lecia złożył druh Andrzej Majdziński, przewodniczący Sądu Honorowego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Jerzyk , który po wygłoszeniu obszernego sprawozdania zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za okres pięcioletniej kadencji. Po dyskusji odbyło się głosowanie i zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.

dscf1379W dyskusji  zabrali  głos  delegaci   oraz  zaproszeni goście, którzy poruszyli ważkie problemy nurtujące strażaków ochotników  z  terenu województwa  zachodniopomorskiego : dh. Roman Gadomski, dh. Waldemar Pawlak, dh.Marek Kowalski, Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa, st.bryg Jacek Staśkiewicz . Wnioski  jakie zgłosili, zostały uwzględnione w planie działania i będą przekazane delegatom na zjazd krajowy. Po złożeniu sprawozdań przez komisje zjazdowe, delegaci zatwierdzili skład zarządu oddziału wojewódzkiego uzupełniając go o przedstawicieli instytucji współpracujących ze związkiem. Podczas ogłoszonej przerwy zarząd oddziału, komisja rewizyjna i sąd honorowy odbyły swoje pierwsze konstytuujące posiedzenia.

dscf1390

Poniżej pełny skład Zarządu i jego Prezydium, które ukonstytuowało się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczył dh. Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych :

Marek KOWALSKI - Prezes

Danuta RANIOWSKA - wiceprezes                    

Krzysztof PALUCH   - wiceprezes                

Tomasz TAMBORSKI - wiceprezes

Bogdan WANKIEWICZ - wiceprezes              

Krzysztof ZAJĄC - wiceprezes               

Paweł   TRZASKOŚ - wiceprezes

Anna KUSY-KŁOS - sekretarz                                                      

Marian SIWIELA   - członek prezydium                           

Dariusz OPRZAŁA   - członek prezydium                                            

Anna MIECZKOWSKA - członek prezydium                          

Paweł RODZOŚ - - członek prezydium                                                        

Dariusz GUSZCZENKO - członek prezydium                                    

Jacek STAŚKIEWICZ   - członek prezydium                          

Bogusław STEFANOWSKI - członek prezydium                                                   

Marian KOWALEWSKI   - członek prezydium                                    

Zbigniew MAREK   - członek prezydium

Członkowie Zarządu

Tadeusz KRZYŻANIAK

Krzysztof BARSKI

Stanisław DYCHA

Jarosław KALETA

Eugeniusz NYKIEL dscf1384

Jacek ŻYCHLIŃSKI

Zygmunt ANDRZEJEWSKI

Krzysztof WASILUK

Marek GOŁUCHOWSKI

Franciszek GRÓDECKI

Jan LENARD

Adam CYBORT

Michał OPOWICZ

Szymon WALIGÓRA

Jarzy BARTNIK

Bogusław GRYGIEL

Marek BRZOZOWSKI

Roman BUDYNEK

Eugeniusz KWIATKOWSKI

Krzysztof ANDRZEJAK

Tadeusz NOWAK dscf1305

Grzegorz NIZIO

Janusz ŚWIERCZ

Jarosław MICHALSKI 

Roman NOWACKI

Daniel PAKOS

Bogusław STEFANOWSKI

Krzysztof KARDASIEWICZ

Wojciech UKLEJA

Waldemar ŻELAZOWSKI

Arkadiusz KUZIO

Stanisław BUNIAK

Aneta FABISZEWSKA

Stanisław KOPEĆ

Roman GADOMSKI

Maciej LIPKA

Wiesław KOSTRZEWA                                                                                                                                                                                                         

Zarząd ze swego grona dokonał jednogłośnego wyboru swoich przedstawicieli do Zarządu   Głównego - Marka Kowalskiego i Danutę Raniowską

Komisja Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego przedstawia się następująco:

Henryk JERZYK - Przewodniczący Komisji

Jan SACHS - Wiceprzewodniczący Komisji

Monika KOSIŃSKA -Sekretarz Komisji

Jerzy PUCHALSKI - Członek

Edward MOCARSKI - Członek

Włodzimierz MAZUR -Członek

Dariusz ZAGRODZKI    Członek

Sąd Honorowego Oddziału Wojewódzkiego:

Magdalena GALICKA -  Przewodnicząca

Henryk JAKUBOWSKI - Wiceprzewodniczący

Grzegorz SAJKOWSKI -Członek

Krystyna LEŚNIEWICZ  Członek

Adam Kałuziak -Członek

Po wznowieniu obrad zjazd wybrał delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP w osobach:

Stanisław Dycha

Henryk Jerzyk

Edward Mocarski

Adam Cybort

Bogusław Stefanowski

Zjazd w części uchwałodawczej przyjął uchwały zatwierdzające podjęte decyzje podczas obrad, a także przyjął program działania na kolejną kadencję.

            Podczas zjazdu uczestnicy mogli się zapoznać z ofertą prezentowaną na wystawie sprzętu dla jednostek OSP, którą przygotowali partnerzy zarządu wykonawczego:        

  • ZOSP RP WYTWÓRNIA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO W BRZEZINACH
  • KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
  • BEZALIN S. A.
  • BA SYSTEM
  • FIRE MAX
  • VANTORO
  • BBF
  • Honda Aries Power                                                                                                            

Wszystkim wystawcom Serdecznie Dziękujemy  za przybycie i wsparcie w organizacji zjazdu.

Zjazd uświetniła swoimi występami; Orkiestra Dęta ze Szczecina pod batutą kapelmistrza - Jana Skroś.

 dscf1267

Serdecznie Dziekujemy !!!

Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Marek Kowalski , który podziękował za wybór, następnie przewodniczący obrad dh. Stanisław Kopeć dokonał zamknięcia IV Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdjęcia – Arkadiusz Raniowski

T.Sz.

 

                                                                                                                                                           .