JUBILEUSZOWA X EDYCJA PROGRAMU "OGNISTY RATOWNIK- GORĄCA KREW"

STRAŻACY PSP i OSP

w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE

 

X edycja Programu 2015rok

 

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach
i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa
w lokalnych środowiskach.

Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

 


 

 

 

Regulamin X edycji Programu

 

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW

 

 1. ORGANIZATORZY

 

 • Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP
 1. KATEGORIE PROGRAMU

 1. I. Najaktywniejsza jednostka PSP (3 miejsca)
 2. Najaktywniejsza jednostka OSP (3 miejsca)
 3. III.      Najaktywniejsza jednostka JRG (3 miejsca)
 4. IV.  „Ognisty Ratownik” – Najaktywniejszy strażak indywidualny (3 miejsca)
 1. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW PROGRAMU
 • W kategoriach I, II i III ocenie podlega efektywność działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych PSP, OSP i JRG – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce
 • W kategorii IV ocenie podlega zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym – podejmowane działania promocyjne własne i we współpracy z mediami, organizacja otwartych akcji pobierania krwi, ewentualne utworzenie lub znaczący wzrost liczby członków klubu HDK PCK
 1. TERMINY ORGANIZACYJNE
 • 2 stycznia 2015 r. – Rozpoczęcie X edycji : Spotkania Zarządów Okręgowych z Komendami Wojewódzkimi PSP i Oddziałami Wojewódzkimi Z OSP RP, spotkania organizacyjne jednostek terenowych stron Programu
 • Zgłoszenia jednostek do 06.04.2015 r.przesłanie zgłoszeń z OO do ZG PCK do 18.04.2014 r.
 • 2 stycznia – 18 grudnia 2015 r. – realizacja akcji promocyjnych połączonych z pobieraniem krwi
 • do 15 stycznia 2016 r. – ogłoszenie wyników wojewódzkich i przesłanie do ZG PCK (SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE W OKRĘGACH wg kalendarium ustalonego przez poszczególne OO PCK w porozumieniu z KW PSP i OSP)
 • luty 2016 – Ogłoszenie wyników centralnych – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROGRAM W ZG PCK styczeń/luty 2014 r. (organizator zastrzega możliwość korekty terminu wręczenia nagród).

UWAGI KOŃCOWE:

- do efektów realizowanego programu zaliczane będą akcje i pozyskana podczas nich krew od 2 stycznia 2015 r. na podstawie zaświadczeń potwierdzonych przez realizujące je placówki publicznej służby krwi,

- w sprawozdaniu końcowy z realizacji programu w rubryce ilość pozyskanej krwi należy uwzględnić krew pobraną od wszystkich uczestników akcji organizowanych przez jednostki strażackie w ramach programu oraz krew oddaną w tym samym czasie przez strażaków podczas indywidualnych wizyt w rckik, a także na innych akcjach – wg danych potwierdzonych przez publiczną służbę krwi,

- wskaźnik EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU należy zatem obliczać w poniższy sposób:

Ogólna ilość pozyskanej krwi podzielona przez liczbę strażaków w jednostce i podawać w litrach do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku jednakowej wielkości uzyskanego wskaźnika za rozstrzygającą w ocenie organizatorzy przyjmą bezwzględną ilość litrów pozyskanej krwi.